Stichting

Doelstelling
Het Erasmushuis Rotterdam wil van Rotterdam weer de Stad van Erasmus maken. Een stad waar wellevendheid en verdraagzaamheid de omgangsvormen bepalen. Een stad waar iedereen de denkbeelden van Erasmus kent en daarnaar leeft. Klik hier voor een overzicht van thema’s van Erasmus. Om dit te bereiken gaat het Erasmushuis Rotterdam:
• Erasmus bekend(er) maken in de stad;
• de denkbeelden en geschriften van Erasmus toegankelijk maken voor een breed publiek;
• de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs laten kennismaken met de ideëen van Erasmus;
• Erasmus zichtbaarder maken in Rotterdam;
• internationaal cultuurhistorische herinneringsplekken inrichten.

Stichting
De stichting heeft ten doel het bevorderen dat Erasmus een duidelijker plaats krijgt in de beleving en het stadsbeeld van Rotterdam, in het bijzonder door het uitdragen van het gedachtegoed van Erasmus bij de Rotterdamse samenleving en daarbuiten alsmede het bevorderen dat Rotterdam als geboortestad van Erasmus een Erasmushuis krijgt in de nabijheid van het Erasmusbeeld dat als publiekscentrum zal functioneren.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals
• het realiseren van een Erasmushuis;
• het bevorderen van educatie in Erasmiaanse waarden op scholen voor primair en voortgezet onderwijs;
• het organiseren van lezingen, debatten, cursussen, workshops, tentoonstellingen en dergelijke;
• het bevorderen van cultureel toerisme, gericht op de persoon, het gedachtegoed en het cultuurhistorisch erfgoed (standbeeld, collecties) van Erasmus;
• het samenwerken met andere organisaties en personen, die een bijdrage willen leveren aan het bereiken van de doelstelling;
• het samenwerken met steden en centra in het buitenland die vergelijkbare doelstellingen nastreven;
• het gebruiken casu quo organiseren van alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn.

Stichting Erasmushuis Rotterdam
Postbus 3639, 3003 AP Rotterdam
Inschrijving KvK nr. 24386210
Bank NL 29 ABNA 0121 2643 94
Fiscaal nr. 8168.46.819
stichting@erasmushuisrotterdam.nl

Klik hier voor een overzicht van eerdere Erasmushuis initiatieven.

Bestuur
Het onbezoldigde bestuur van de Stichting Erasmushuis Rotterdam wordt sinds 2021 gevormd door
• B.M.M. (Gré) Ploeg – voorzitter – Communicatie en promotie stedenbouwkundige projecten, dienst Stadsontwikkeling Rotterdam (1979 – 2000), projectleider Ontwikkelingsbedrijf gemeente Rotterdam o.a. project Erasmushuis Rotterdam (2000 – 2009)
• Diana B. Dubois – secretaris – Uitgeverij Dubois: publicatie: Wittebrood in rode wijn – leven en eten van Desiderius Erasmus, Rotterdam 2007.
• Paul P. Boute – penningmeester – werkte van 1966 – 2010 bij de Hollandsche Bank-Unie N.V.(Rotterdam), was daarnaast van 2004 – 2006 deelgemeenteraadslid in Rotterdam-Alexander (PvdA), had zitting in diverse besturen van stichtingen en verenigingen, zoals de Kunstkring Alexander, stichtingen werkzaam op het gebied van ontwikkelingswerk in Burkina Faso en Mali, het afdelingsbestuur van de PvdA Rotterdam, veelal in de functie van penningmeester. In 2021 voltooide hij na zijn pensionering de studie Filosofie aan de Erasmus Universiteit met een Master titel.
• Lucy L.E. Schlüter – bestuurslid – Voormalig medewerker Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (1979- 2006). Dankzij haar werkzaamheden voor de uitgave van de Opera Omnia Erasmi, promoveerde zij op Erasmus’ colloquium Het goddelijk festijn (1995). In deze samenspraak bezoekt en bespreekt een aantal humanisten een ideale (utopische) woon- en werkomgeving. Zij publiceerde tevens brochures en artikelen over Erasmus.

Beleidsplan
Een Erasmushuis in Rotterdam 2023 (PDF)

Weldoeners
Gemeente Rotterdam, Ontwikkelingsbedrijf • HBU Hollandsche Bank Unie (Rotterdam) • ING Real Estate (Den Haag) • TBI Holding (Rotterdam) • Deelgemeente Rotterdam Centrum • Erasmus Universiteit Rotterdam, College van bestuur (Rotterdam) • AM Zuid-Holland zuid (Rotterdam) • Unilever Nederland Holdings • Stichting Job Dura Fonds (Rotterdam) • Stichting De Laurens • Stichting Rotterdam Festivals • Rotterdamsche Bankiersvereniging • ERA Bouw (Den Haag) • Ahoy (Rotterdam) • Rabobank Rotterdam • Van Oord Shipping & Drilling, Rotterdam • Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur